Informacje Praktyczne > Komunikacja miejska > Komunikacja miejska


Proszę pomóc przetłumaczyć ten tekst na język polski.

Komunikacja miejska

    (Ceny za przejazd są podane według cennika roku 2009)

Кратко о самом важном

Время работы

Городской транспорт в Москве начинает работу до 6:00, заканчивает после 1:00.
Ночные маршруты наземного транспорта есть только в центре города на Садовом кольце.

Стоимость проезда

Билет на 1 поездку стоит 20 рублей, но есть билеты на несколько поездок, например, билет на 5 поездок стоит уже 83 рубля (т.е. по 16,6 руб/поездка).
Есть также проездные билеты на 1 месяц, 3 месяца и на год.
Билетов на «несколько дней» или «несколько часов» нет.

Где купить билеты

Лучше всего в киосках на остановках.
У станций метро часто работают специальные киоски «Мосгортранс» - где можно купить любые виды проездных билетов.
Если на остановке находится киоск, совмещённый с павильоном - там тоже продаются билеты, но только на 1 поездку.
В газетных киосках или других магазинах билеты не продаются.

Можно также купить билет у водителя, но уже за 25 рублей (вместо 20).

Как сесть в транспортное средство

Только через передние двери, т.к. только там находится компостер.

Как прокомпостировать билет

При посадке через передние двери необходимо вставить билет с магнитной полосой в специальную прорезь компостера лицом на себя, стрелкой вниз.
На билете пробивается дата и время прохода, а также номер маршрута и транспортного средства.

Если вы купили сим-карту на месяц или несколько месяцев - её необходимо приложить к зелёному кругу.

После того, как билет прокомпостирован открывается турникет, и вы можете пройти в салон.

Контроль проезда

Поскольку все заходят через передние двери, и компостируют талоны, контролёры редко проверяют билеты.
Однако если это всё же случится, и у вас не окажется билета - штраф за безбилетный проезд составляет всего 100 рублей (стоимость 4-5 поездок).

Срок действия билета

На каждом билете (с магнитной полосой) указывается срок его действия. Обычно это 3-4 месяца, в течение которых билетом можно пользоваться. По истечению этого срока билет становится недействительным, и ваши деньги пропадают.

Правила обращения с билетом

Обратите внимание, что в правилах записано не «билет на 1, 2, 5, 10… поездок», а «билет «не более 1, 2, 5, 10… поездок». Это означает, что если ваш билет перестанет читаться компостерами - это будет только ваша проблема: деньги за неиспользованные поездки не возвращаются, билеты не обмениваются.
Поэтому с купленными заранее билетами следует обращаться аккуратно: не мять их, и не держать вблизи сильных магнитных полей (как кредитные карты). Обидно будет, если вы купите билет на 20 поездок и уже после пары проездов он придёт в негодность.
Если вы будете в Москве долгое время - лучше купить сим-карту: она твёрдая, и работает бесконтактно.

Пригородные маршруты

Пригородные - это 3хх, 4хх и 5хх маршруты. Проезд в 3хх и 4хх маршрутах в пределах города оплачивается как проезд по городу (20 рублей). Оплата производится кондуктору.
Оплата в 5хх маршрутах - по тарифу маршрута.

 

Krótko o najważniejszym

Czas pracy

Miejski transport w Moskwie zaczyna pracę do 6:00, kończy po 1:00.
Nocne trasy naziemnego transportu są tylko w centrum miasta na Ogrodowym pierścieniu.

Wartość przejazdu

Bilet na 1 przejażdżkę kosztuje 20 rubli, ale jeść bilety na trochę przejażdżek, na przykład, bilet na 5 przejażdżek kosztuje już 83 rubla (tzn. po 16,6 руб / przejażdżka).
Są także przejazdowe bilety na 1 miesiąc, 3 miesiąca i na rok.
Biletów na «trochę dni» albo «trochę zegarka» nie.

Gdzie kupić bilety

Najlepiej w kioskach na przystankach.
Przy stacjach metra często pracują specjalne kioski «Мосгортранс» - gdzie można kupić każde wyglądy przejazdowych biletów.
Jeśli na przystanku znajduje się kiosk, połączony z pawilonem - tam też sprzedają się bilety, ale tylko na 1 przejażdżkę.
W gazetowych kioskach albo innych sklepach bilety nie sprzedają się.

Można także kupić bilet u kierowcy, ale już za 25 rubli (zamiast 20).

Jak wsiąść do pojazdu

Tylko przez przednie drzwi, т.к. Tylko tam znajduje się kasownik.

Jak skasować bilet

Przy lądowaniu przez przednie drzwi koniecznie trzeba jest wstawić bilet z magnesowym pasem w specjalne wycięcie kasownika twarzą na siebie, strzałką na dół.
Na bilecie przebija się data i czas przejścia, a także numer trasy i transportowego środka.

Jeśli kupiliście tę-mapę na miesiąc albo trochę miesięcy - ją koniecznie trzeba jest przyłożyć do zielonego kręgu.

Po tym, jak bilet skasowany otwiera się kołowrót i możecie przejść w salon.

Kontrola przejazdu

Ponieważ wszyscy zachodzą przez przednie drzwi i dziurkują talony, kontrolerzy rzadko sprawdzają bilety.
Jednakże jeśli to wszystko że zdarzy się i u was nie okaże się biletu - kara za bezbiletowy przejazd zestawia razem 100 rubli (wartość 4-5 przejażdżek).

Termin działania biletu

Na każdym bilecie (z magnesowym pasem) jest wskazywany termin jego działania. Zwykle to 3 jest 4 miesiąc, w których ciągu z biletu można korzystać. Według upływu tego terminu bilet staje się nieważnym i wasze pieniądze giną.

Rządziła obroty z biletem

Obrócicie uwagę, że w regułach zapisane nie «bilet na 1, 2, 5, 10 … przejażdżek», a «bilet «nie powyżej 1, 2, 5, 10 … przejażdżek». To oznacza, że jeśli wasz bilet przestanie być przeczytany przez kasowniki - to będzie tylko wasz problem: Pieniądze za niewykorzystane przejażdżki nie wracają, bilety nie wymieniają.
Dlatego z kupionymi zawczasu biletami podąża zwracać się dokładnie: Nie miętosić ich i nie trzymać w pobliży silnych magnesowych pola (jak karty kredytowej). Przykro będzie, jeśli kupicie bilet na 20 przejażdżek i już po parze przejazdów on przyjdzie do niezdatności.
Jeśli będziecie w Moskwie długim czasem - lepiej kupić tę-mapę: Ona jest twarda i pracuje bezkontaktowo.

Podmiejskie trasy

Podmiejskie - to 3хх, 4хх i 5хх tras. Przejazd w 3хх i 4хх trasach w granicach miasta opłaca się jak przejazd po mieście (20 rubli). Opłata produkuje konduktorowi.
Opłata w 5хх tras - według taryfy trasy.

    Komunikacja miejska działa w Moskwie od 5.30 do 1.00. W nocy transport prawie nie funkcjonuje. Несколько раз пробовали ставить эксперименты, и пускать "ночные маршруты", но эксперименты заканчивались ни чем. Только в 2004 году на Садовом кольце появились ночные троллейбусы.

    Cena przejazdu autobusem, trolejbusem i tramwajem wynosi 20 ruble (u kierowcy - 25 rubli), metrem - 22 rubl. Дешевле покупать билеты на несколько поездок. Так билет на 10 поездок стоит 165 рублей, на 60 - 650 руб. (т.е. всего 11 рублей за поездку). Единый билет на 1 месяц - 1700 рублей.

    Do przejazdu naziemnymi środkami komunikacji miejskiej uprawniają bilety, które po wejściu do pojazdu należy skasować nie natychmiast, tylko "do nastepnego przystanku".
    Odradzam jednak kupowanie biletów na zapas, gdyż co kwartał następuje ich wymiana i stare bilety tracą ważność.
    Bilety można także kupic u kierowcy, ale wtedy zapłacimy więcej: 25 ruble za 1 bilet. Ulgowych jednorazowych biletow, jak również biletow dziennych i tygodniowych nie ma. Dzieciom do 7 lat przysługuje przejazd bezplatny.

    W roku 2000 w moskiewskiej komunikacji miejskiej ponownie pojawili się konduktorzy sprzedający bilety. Przyczyna tego jest bardzo prosta - za dużo gapowiczów.
    Однако с 2003 года начался эксперимент по установке автоматических турникетов: вы не могли пройти в салон пока не оплатите проезд. И хотя это страшно неудобно, особенно на конечных остановках, когда одновременно садится несколько десятков человек, и приходится ждать, пока все по очереди оплатят проезд, но иного выхода московское правительство не нашло. Впрочем, в этом есть и положительная сторона: в транспорте перестали ездить бездомные.

    W odróżnieniu od polskich kierowców, Rosjanie w transporcie publicznym ogłaszają przystanki przez mikrofony.
    Если желающих выйти нет, и никого нет на остановке – водитель может вообще не останавливаться на остановке. Поэтому в автобусах для остановки лучше нажать специальную кнопку (находится над дверью, либо сбоку).

      W roku 2000 w moskiewskiej komunikacji miejskiej ponownie pojawili się konduktorzy sprzedający bilety. Przyczyna tego jest bardzo prosta - za dużo gapowiczów.
    Jednakże od 2003 roku zaczął się eksperyment po ustawieniu automatycznych kołowrotów: Nie mogliście przejść w salon tymczasem nie opłacicie przejazdu. I chcąc to strasznie niewygodnie, zwłaszcza na końcowych przystankach, kiedy równocześnie siada trochę dziesiątek człowiek i przypada się czekać, póki wszyscy według kolejności opłacą przejazd, ale innego wyjścia moskiewski rząd nie znalazł. Zresztą, w tym jeść i pozytywny bok: W transporcie przestali jeździć bezdomni.

    W odróżnieniu od polskich kierowców, Rosjanie w transporcie publicznym ogłaszają przystanki przez mikrofony.
  Jeśli chętnych wyjść nie i nikogo nie na przystanku – kierowca może w ogóle nie zatrzymywać się na przystanku. Dlatego w autobusach dla przystanku lepiej sciąć trawę specjalną pinezkę (znajduje się nad drzwiami, albo z boku).

Uwaga: autobusy z numerami 300-499 są autobusami podmiejskimi i bilety moskiewskie nawet w strefie miejskiej są nieważne.
Autobusy o numeracji 500 tez jezdza poza miasto i rowniez cena biletu zalezy od dlugosci trasy, z tym ze w granicach miasta przejazd kosztuje normalnie i wazne sa w nich bilety komunikacji miejskiej.

Bilety w autobusach o numerach 300-400-500 zawsze sprzedaje konduktor. W epoce "pieriestrojki", w czasach powszechnego oszczedzania konduktorzy znikneli z autobusow. Ale w ostatecznym rozrachunku, po dokladnym przeliczeniu zyskow i strat okazalo sie, ze korzystniejsze jest utrzymanie etatu konduktora niz ponoszenie strat z powodu nagminnych wtedy przejazdow na gape.

    W każdym takim autobusie jest konduktor, który sprzedaje bilety, a cena takiego biletu zależy od długościtrasy.
    Kara za przejazd bez biletu wynosi 100 rubli (wartość 4 biletów).

Gdzie kupić bilet?

    Билет можно купить на остановках – на многих из них есть специальные киоски. Часто на остановках есть, например, продуктовые киоски, которые также продают билеты.
    Все билеты имеют магнитную полосу. Различаются билеты на наземный городской транспорт и метро. (Билеты на метро можно купить только в кассах метро).
    Есть билеты на 1 поездку, есть на 10, 20 и более (соответственно, тогда стоимость 1 поездки меньше; билет на 10 поездок - 165 руб (16,5 за 1 поездку), 60 поездок - 650 руб (всего 11 рублей за поездку) но стоит помнить, что каждый билет имеет срок годности).
Билеты всегда можно купить и у водителя, но уже дороже.

    Льготных билетов для туристов нет. Дети до 7 лет проезжают бесплатно.
Школьникам выдают специальные билеты в школах. Пенсионеры проезжают по «карте пенсионера» бесплатно.

  Bilet można kupić na przystankach – na licznych z nich są specjalne kioski. Często na przystankach jest, na przykład, żywnościowe kioski, które także sprzedają bilety.
Wszystkie bilety mają magnesowy okres. Są odróżniane bilety na naziemny miejski transport i metro. (Bilety na metro można kupić tylko w kasach metra).
Są bilety na 1 przejażdżkę, jeść na 10, 20 i więcej (odpowiednio, wtedy wartość jest 1 przejażdżką mniej; bilet na 10 przejadzow - 165 rub (16,5 rub), 60 przejazdow - 650 rub (tylko 11 rubli za przejazd) ale kosztuje pamiętać, że każdy bilet ma termin zdatności).
Bilety zawsze można kupić i u kierowcy, ale już doroże.

Biletów ulgowych dla turystów nie ma. Dzieci do 7 lat przejeżdżają bezpłatnie.
Uczniom wydają specjalne bilety w szkołach. Emeryci przejeżdżają po « karcie emeryta » bezpłatnie.

Маршрутные такси

Трассы и режим работы

В отличие от польских маршруток, в Москве (а так же других городах), маршрутки не имеют ни расписания, ни чётко соблюдаемого режима работы.
Трасса, хотя и строго определена (и прохождение по трассе контролируется электронными приборами слежения), редко бывает обозначена информационными табличками. Часто не обозначены даже начальный и конечный пункт - и о месте посадки нужно узнавать у других пассажиров.
Зато на каждой маршрутке вывешена не только табличка с номером, но и с указанием трассы.

Часто трассы маршруток обычно дублируют маршруты городского транспорта на самых загруженных участках.

Посадка и высадка

Остановить маршрутку на улице можно в любом месте - достаточно просто поднять руку. Однако, если машины заполнена - водитель не остановится.
На начальных остановках водитель обычно ждёт заполнения машины - как только все места оказываются занятыми - машина отправляется.
Если вам нужно выйти - предупреждайте водителя заранее. Он может высадить вас в любом месте.
Вход в маршрутку - через вторые двери. Через первые можно сесть если вы хотите ехать рядом с водителем.

Тарифы и оплата проезда

Тариф за проезд написан внутри маршрутки. Обычно проезд стоит 20-30 рублей. Деньги передаются через других пассажиров водителю. Сдача выдаётся, билеты - никогда.
Совет: если не хотите всю поездку передавать чужие деньги - не садитесь на первый ряд за водителем.

Особенности проезда

Преимущество маршрутки - скорость передвижения.
На московских (петербургских и других) маршрутных такси работают в основном, «гости» с Кавказа и Средней Азии. В силу их менталитета они не ограничены правилами приличия на дороге - что даёт им преимущество по сравнению с остальными участниками движения. Они могут объехать автомобильную пробку по тротуару или внутренними дорогами во дворах, проехать на красный, подрезать другие автомобили, и т.п.
Если вы смотрели фильм «Такси» - вы можете себе представить, как могут ездить маршрутки. Лучше всего манеру езды передаёт такой анекдот: «У Шумахера было 3 сына: двое из них стали гонщиками, а третий - водителем маршрутки».
Поэтому в таких маршрутках нужно всегда очень хорошо держаться во время поездки.

Славянские водители ездят более плавно, редко нарушаю правила, но и скорость передвижения у них на 10-20% ниже.

Подвижной состав

В советские времена для маршрутных такси использовались микроавтобусы «РАФ» рижского производства. После распада СССР и наступившего экономического падения, долгое время маршруток вообще не было на улицах городов.
В середине 90-х в качестве маршруток стали использовать микроавтобусы российского производства заводов «ГАЗ» - «Газель» и «ЗиЛ» - «Бычок». Эти автобусы предназначены для долгих переездов и не рассчитаны на стоящих пассажиров, соответственно, входить и выходить из них приходится согнувшись.
Сегодня всё чаще стали появляться высокие автобусы «Форд» российского производства. Они выше, в них больше места, и посадка и высадка более удобная.

Московское правительство объявило, что с 2010 года будет наводить порядок с гастрабайтерами, а водители и автомашины будут проходить более жёсткий контроль.
Пока же поездка на маршрутке остаётся одной популярных из тем для шуток.

 

Busiki

Trasy i reżim pracy

W odróżnieniu od polskich taksówek, w Moskwie (a podobnie innych miastach), taksówki nie mają ani rozkładu, ani miarowo przestrzeganego reżimu pracy.
Trasa, chociaż i surowo określona (i przechodzenie po trasie jest kontrolowane przez elektroniczne przyrządy zleżenie), rzadko bywa zaznaczona informacyjnymi tabliczkami. Często nie zaznaczeni nawet początkowy i końcowy punkt - i o miejscu lądowania trzeba dowiadywać się u innych pasażerów.
Natomiast na każdej taksówce wywieszona nie tylko tabliczka z numerem, ale i z zaznaczeniem trasy.

Często trasy taksówek zwykle dublują trasy miejskiego transportu na najbardziej załadowanych działkach.

Lądowanie i wysiadanie

Zatrzymać taksówkę na ulicy można w każdym miejscu - dosyć po prostu podnieść rękę. Jednakże, jeśli samochodu natłoczona - kierowca nie zatrzyma się.
Na początkowych przystankach kierowca zwykle czeka na wypełnienie samochodu - jak tylko wszystkie miejsca okazują zaabsorbowanymi - samochód udaje się.
Jeśli powinniście wyjść - proszę uprzedzać kierowcę zawczasu. On może высадить was w każdym miejscu.
Wejście w taksówkę - przez drugie drzwi. Przez pierwszych można siąść jeśli chcecie jechać obok kierowcy.

Taryfy i opłata przejazdu

Taryfa za przejazd napisany wewnątrz taksówki. Zwykle przejazd kosztuje 20-30 rubli. Pieniądze udzielają się przez innych pasażerów kierowcy. Reszta wystaje, bilety - nigdy.
Rada: Jeśli nie chcecie całej przejażdżki przekazywać cudze pieniądze - nie siadacie na pierwszy szereg za kierowcą.

Właściwości przejazdu

Przewaga taksówki są prędkością ruchu.
Na moskiewskich (petersburskich i innych) маршрутных taksówki pracują głównie, «goście» z Kaukazu i Średniej Azji. W siłę ich mentalności oni nie ograniczone regułami przyzwoitości na drodze - co daje im przewagę w porównaniu z pozostałymi uczestnikami ruchu. Oni mogą objechać samochodowy korek po chodniku albo wewnętrznymi drogami w podwórzach, przejechać na czerwony, podciąć inne samochody i т.п.
Jeśli oglądaliście film «Taksówka» - możecie sobie przedstawić, jak mogą jeździć taksówki. Lepiej razem manierę jazdy przekazuje taka anegdota: «Шумахера miało 3 syna: Dwaj z nich zostało zawodnikami, a trzeci - kierowcą taksówki».
Dlatego w takich taksówkach trzeba zawsze bardzo dobrze trzymać się podczas przejażdżki.

Słowiańscy kierowcy jeżdżą płynniej, rzadko zakłócam reguły, ale i prędkość ruchu u nich na 10-20% ниже.

Ruchomjsci

Za radzieckich czasów dla маршрутных taksówki eksploatowały się микроавтобусы «РАФ» z Rygi produkcji. Po rozpadzie ZSSR i następującego ekonomicznego upadku, długi czas taksówek w ogóle nie był na ulicach miast.
W środku 90-х w charakterze taksówek zaczynały używać микроавтобусы rosyjskiej produkcji zakładów «GAZ» - «Gazela» i «ЗиЛ» - «Byczek». Te autobusy są przeznaczone dla długich przejazdów i nie obliczone na wartościowych pasażerów, odpowiednio, wchodzić i wychodzić z nich przypada się zgiąwszy się.
Dzisiaj wszystko gąszczowi zaczynały pojawiać się wysokie autobusy «Форд» rosyjskiej produkcji. Oni są wyżsi, w nich większy od miejsca i lądowanie i wysiadanie wygodniejsza.

Moskiewski rząd ogłosił, że od 2010 roku będzie naprowadzać porządek z гастрабайтерами, a kierowcy i samochody będą przechodzić twardszą kontrolę.
Póki że przejażdżka na taksówce pozostaje jednej popularnych z tym dla dowcipów.

...

    Bilety wielokrotne na wszystkie środki komunikacji wyglądają jako karta do metra, jednak jeśli w komunikacji naziemnej można jeździć bez ograniczeń, w metrze jedna karta upoważnia do 70 przejazdów.
    Bilety wielokrotne można kupić w specjalnych kioskach, w przejściach podziemnych koło metra, w kasach metra.

Oplata przejazdu

    Żeby zapłacić za przejazd, trzeba wcześniej zakupić specjalną kartę z paskiem magnetycznym.

    Wsiada się tylko przez przednie drzwi, pozostałe służą jedynie do wysiadania.
    Po wejściu do pojazdu trzeba włożyć kartę w specjalną maszynę, w kierunku narysowanej strzałki, magnetycznym paskiem do siebie. Urządzenie „połknie” kartę, wybije na niej bieżący czas oraz liczbę niewykorzystanych przejazdów, a następnie ją odda. Szlaban otworzy się i można wejść do środka.

    Karty są sprzedawane w kioskach na ważniejszych przystankach. Dostępne są karty na 1 przejazd, 2, 5, 10 itd. Im więcej przejazdów na karcie, tym mniej kosztuje każdy z nich.

    Wsiada się tylko przez przednie drzwi, pozostałe służą jedynie do wysiadania.
    Po wejściu do pojazdu trzeba włożyć kartę w specjalną maszynę, w kierunku narysowanej strzałki, magnetycznym paskiem do siebie. Urządzenie „połknie” kartę, wybije na niej bieżący czas oraz liczbę niewykorzystanych przejazdów, a następnie ją odda. Szlaban otworzy się i można wejść do środka.

    Bardzo rzadko zdarzają się pojazdy z konduktorami. Wtedy po prostu płaci się konduktorowi za przejazd.

Patrz Metro >

Pociągi podmejskie

    W Moskwie kursują również pociągi podmiejskie. Jeżdżą onez Moskwy do miejscowości i miast położonych w odlegości do 300 kilometrow od stolicy. Cena biletu zależy od długości trasy podróży (strefy taryfowej), wszystkie bilety są bez miejscowek i bez określenia klasy.

Taksowki

    Taksówkę można zamówić przez telefon: 927-00-00, od razu jednak należy podać nie tylko adres, pod który taksówka ma podjechać, ale również adres celu podróży. Patrz też www.taxi.ru.

"Nieformalne" Taxi

    Złapać taksówkę? Co może być łatwiejszego! Chociaż taksówek w Moskwie nie ma tak dużo, "złapać" samochód jest dość łatwo. Trzeba wyjść na ulicę, podnieść rękę i co trzeci samochód zatrzymuje się przed wami. Chodzi, oczywiście, o samochody prywatne. Kiedy samochód zatrzyma się, należy podać nazwę ulicy, na którą chcemy jechać oraz swoją cenę przejazdu. Ewentualnie można zapytać kierowcę: "do ulicy N - ile?" i wtedy on podaje swoją cenę. Ceny za przejazd zależą nie tylko od miejsca, ale i od jego popularności. Tak więc przejazd w ciągu dnia może kosztować 50 rubli za 10 minut jazdy, a może i 200. W nocy ceny są wyższe. Na drugi koniec Moskwy można dojechać za 500 rubli (od 100 do 500). Jeśli wydaje się wam, że cena żądana przez kierowcę jest za wysoka, podajcie swoją. Kierowca albo się zgodzi albo poczekacie chwilę na następny samochód.
    Zapytacie: czyjest to bezpieczne?
    Kto wie? Jeśli kierowca nie budzi w was żadnych podejrzeń, nie ma się czego bać. Ten typ taksówki jest bardzo popularny nie tylko w Moskwie, ale i na terenia całego byłego Związku Radzieckiego.
 

 

 


E-mail: moskwa.su@mail.ru 
© 2004-2009, Nikołaj Kałasznikow
www.moskwa.su