Przewodnik > Statkiem po Moskwie


Proszę pomóc przetłumaczyć ten tekst na język polski.

Прогулки по Москва-реке

Кораблики, которые плавают по реке в черте города, в России ласково называются «речные трамвайчики» (именно «трамвайчики», а не «трамваи»).
В Москве линии речных трамвайчиков проходят через центр города, и можно полюбоваться с воды прекрасными пейзажами. Вы увидите, что Москва - очень зелёный, и очень красивый город.
Лучше воспользоваться пристанью на площади Европы (метро «Киевская», у Киевского вокзала).
Отсюда вы можете совершить самую длинную речную прогулку - проехать самым длинным маршрутом.
Вы можете выбрать как теплоход «Москва», так и «Ракета». Разница в скорости.
Теплоход «Москва» проходит через весь город, с остановками на 5 пристанях. Время проезда в один конец - 1,5 часа (на конечной пристани вы должны выйти).
Теплоход «Ракета» провозит вас по всему городу, без остановок. В конце маршрута он не причаливая разворачивается, и везёт вас обратно. Время проезда в оба конца - 1 час. Этот маршрут я и рекомендую вам (хотя вам придётся подождать «Ракету» - интервалы движения более часа; работает с 12:00 до 19:00).
Вообще, можно совершить прогулки (когда вас привозят к месту отправления) также от пристани у Воробьёвых гор, или от ЦПКиО (Парка культуры имени Горького). Вот только добраться до этих пристаней без проводника туристу весьма затруднительно. (Интервалы движения - 1 час, но если пассажиров мало - маршрут отменяется.)

Актуальную схему маршрутов вы найдёте на сайте московского речного пароходства.

Стоимость проезда на всех маршрутах одинакова, и составляет 350 рублей, детям до 12 лет - 150 рублей, дети до 5 лет - бесплатно.
Обратите внимание, что стоимость билета не зависит от расстояния (это, конечно несправедливо, но таковы правила).

Если у вас большая компания - вы можете арендовать теплоход. Это стоит не так дорого, как можно подумать: от 5 до 11 тысяч за час в зависимости от дня недели. (Правда, есть ограничение на минимальное время; есть скрытые доплаты за «доплытие корабля из дока», но в целом для большой компании это удовольствие доступно.)

 

Statkiem po Moskwie

Korabliki, która pływa po rzece w linii miasta, w Rosji pieszczotliwie nazywają się «rzeczne tramwajczyki» (właśnie «tramwajczyki», a nie «tramwaje»).
W Moskwie linii rzecznych tramwajczykow przechodzą przez centrum miasta i można popatrzeć z upodobaniem z wody wspaniałymi widokami. Zobaczycie, że Moskwa - bardzo zielony i bardzo piękne miasto.
Lepiej skorzystać z z przystani na placu Europy (metro «Kijowska», przy Kijowskim dworcu).
Stąd możecie dokonać najdłuższy rzeczny spacer - przejechać najdłuższą trasą.
Możecie wybrać jak spalinowiec «Moskwa», tak i «Rakieta». Różnica jest w prędkości.
Spalinowiec «Moskwa» przechodzi przez całe miasto, z przystankami na 5 przystani. Czas przejazdu w jeden koniec jest 1,5 godziny (na końcowej przystani powinniście wyjść).
Spalinowiec «Rakieta» przewozi was po całym mieście, bez przystanków. W końcu trasy on nie cumując rozwija się i wiedzie was z powrotem. Czas przejazdu w oba końce jest 1 godzinę. Ta trasa ja i rekomenduję wam (chcąc wam przytrafi się poczekać «Rakietę» - odstępy ruchu więcej godziny; pracuje z 12:00 do 19:00).
W ogóle, można dokonać spacery (kiedy was przywożą do miejsca wysłania) także od przystani przy Worobjowych gór, albo od CPKiO (Parku kultury imienia Gorzkiego). Oto tylko dotrzeć do tych przystani bez przewodnika turyście bardzo uciążliwie. (Odstępy ruchu - 1 godzina, ale jeśli pasażerów mało - trasa znosi się.)

Aktualny schemat tras znajdziecie na stronie moskiewskiego rzecznego żeglugi parowej.

Wartość przejazdu na wszystkich trasach jest jednakowa i zestawia 350 rubli, dzieciom do 12 lat - 150 rubli, dzieci do 5 lat - bezpłatnie.
Obrócicie uwagę, że wartość biletu nie zależy od odległości (to, oczywiście niesprawiedliwie, ale takich rządziła).

Jeśli macie wielką kompanię - możecie dzierżawić spalinowiec. To kosztuje nie tak drogo, jak można pomyśleć: Od 5 do 11 tysięcy w godzinę w zależności od dnia tygodnia. (Prawda, jest ograniczenie na minimalny czas; są skryte dopłaty za «dopłytije statku z doku», ale ogólnie dla wielkiej kompanii ta przyjemność zrozumiale.)

 

 

 


E-mail: moskwa.su@mail.ru 
© 2004-2009, Nikołaj Kałasznikow
www.moskwa.su